Uutiset

Kriisit, kasvavat kulut ja kiire koettelevat kampaamoalaa

Four Reasons

Huoli terveydestä ja toimeentulosta, tuotteiden kallistuminen, asiakkaiden pidentyneet käyntivälit – tässä joitakin esimerkkejä maailmantilanteen vaikutuksista kampaamoalalle. Tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus madaltaa tällä hetkellä monen yrittäjän mieltä, mutta kehitystä vuoden takaiseen on jo havaittavissa. Tiedot käyvät ilmi joulukuussa 2022 teettämästämme kyselytutkimuksesta, jolla selvitimme kampaamoalan toimijoiden fyysisen, henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin tilaa.

Kokonaishyvinvointi kasvussa

Hyvät uutiset ensin: on ilo kertoa, että kampaamoalalla voidaan nyt paremmin kuin puolitoista vuotta sitten. Parturi-kampaajien arviot omasta hyvinvoinnistaan olivat keskiarvoltaan 7,95, joka on 0,21 %-yksikköä enemmän kuin keväällä 2021 (arviointiasteikko 4-10). Heikoksi (4-6) hyvinvointinsa kokevien osuus oli uusimmassa mittauksessa selvästi laskenut, heitä ollen vain 6 % vastaajista.

Yrittäjävaltaisella kampaamoalalla pienoinen yllätys voi olla se, että hyvinvoinnin haasteet liittyvät alalla useimmin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen. Haitallista stressiäkin kyllä koetaan mutta pääosin kampaamoalan toimijat kokevat työn antavan enemmän henkisiä voimavaroja kuin vievän niitä. Yli 90 % parturi-kampaajista kokee työnsä mielekkääksi ja tuntee usein työn iloa! Kokonaisuutena neljä viidestä kokee voivansa henkisesti hyvin, kun taas fyysisesti terveeksi ja työkykynsä hyväksi kokevia on vain kaksi kolmesta.

Ihmissuhteet ja keskustelutaidot kannattelevat

Kampaamoyrittäjät ovat itse löytäneet avaimia oman jaksamisensa tueksi. Vaikuttaa siltä, että kampaamoalalle on ylipäätään hakeutunut ihmisiä, joilla on keinot palautua kuormituksesta ja selviytyä vaikeuksista. Kolme neljästä kertoo omaavansa keinot käsitellä työpäivän aikana kuulemiaan henkisesti kuormittavia aiheita. Sosiaalisessa ammatissa tarvittavat keskustelutaidot auttavat myös vaikeuksista selviämiseen. Useimmat mainitsevat hyvinvointiaan kannattelevissa teoissaan hyvät ihmissuhteet ja vaikeista asioista puhumisen.

Fyysistä terveyttä moni kertoo edistävänsä säännöllisellä liikunnalla, kehonhuollolla ja muilla harrastuksilla. Omien rajojen tunteminen ja niistä kiinnipitäminen on tunnistettu hyvinvointiteoksi, joka säteilee myös ympärillä oleviin ihmisiin. Myös hyvillä työvälineillä koetaan olevan suuri merkitys työkyvyn ylläpitämisessä. 80 % vastaajista kokee, etteivät kampaamossa käytettävät tuotteet aiheuta heille iho- tai hengitystieoireita. Moni on kiinnittänyt erityistä huomiota työergonomiaan ja suojaukseen, kuten suojakäsineisiin, hyviin työkenkiin ja työasentoihin.

Kiire ja kasvavat kulut syövät voimavaroja

Jos sosiaaliset suhteet auttavat jaksamaan, niin taloudellinen turvattomuus puolestaan syö kampaamoyrittäjien voimavaroja. Vaikka neljä viidestä parturi-kampaajasta kokee hallitsevansa yrityksen talousasioita riittävästi, silti vain alle puolet kokee pärjäävänsä nykyisellä tulotasollaan hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Talousvaikeuksiin tuntuu vaikuttaneen niin yleinen hintojen nousu, asiakkaiden pidentyneet käyntivälit tai suoranainen asiakaskato sekä koettu vaikeus omien hintojen korottamisessa. Neljä viidestä vastaajasta kertoo korottaneensa palveluhintoja viimeisen vuoden aikana ja tuotehintoja korottaneita on kolme neljästä.

Töitä kampaamoalalla paiskitaan – jopa niin kovasti, että usein ei ehdi edes syödä. Parturi-kampaajista 38 % kertoo, ettei ehdi syödä rauhassa työpäivän aikana ja joka viidennellä suuhun menee lounasaikaan jotain muuta kuin ravinteikasta ruokaa. Työpäivät tuppaavat venymään ja lepo jää vähäiseksi: vain hieman yli puolet kertoo saavansa riittävästi lepoa. Syy on ilmeinen: hyville asiakkaille on vaikea sanoa ei. Kun yhtälöön lisätään vielä huonot työasennot, joiden aiheuttamista vaivoista kärsii neljännes kampaajista, tulos on tämä: vain kaksi kolmesta parturi-kampaajasta kokee itsensä terveeksi ja työkykynsä hyväksi.

Hyvistä työvälineistä ja koulutuksesta tukea hyvinvointiin

Keskeinen osa työssäjaksamista ovat hyvät työvälineet, joista tärkeimmäksi oman terveyden kannalta kampaajat kokevat pölyämättömät vaalennusaineet. Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hyväksymiä tuotteita arvostaa kolme neljästä parturi-kampaajasta. Four Reasonsin tuotteissa kampaajat kiittelevätkin vaalennusaineiden pölyämättömyyttä ja tuotteiden hajusteettomuutta.

Henkisen hyvinvoinnin kannalta kouluttajien ja koulutusten antama tuki nostetaan kampaajien keskuudessa korkealle: 90 % kokee sen merkitykselliseksi. Myös vertaistuki on tärkeää – valtaosa arvostaa kampaajayhteisöltä ja kollegoiltaan saamaansa tukea somessa ja livetapahtumissa. Four Reasons on onnistunut henkisen tuen tarjoamisessa niin koulutusten, kampaajayhteisön kuin myös oman myyntiedustajan kautta: vain 2 % koki, että on jäänyt kokonaan ilman ammatillista tukea.

Taloudellista tukea kyselyyn vastanneet kaipasivat nykyistä enemmän matalampien ostohintojen, uusien asiakkaiden hankintaa tukevien palveluiden sekä hinnoittelua ja talouden hallintaa tukevien koulutusten muodossa. Sen sijaan tuotteiden kysyntää lisäävän brändinäkyvyyden ja myyntiä edistävien kampanjoiden koettiin toteutuvan Four Reasonsilla jo hyvin. Myös joustavat maksuajat saivat kiitosta.

Nyt on aika panostaa tuotemyyntiin – ja tarkistaa hinnat

Työssäjaksaminen lähtee oman hyvinvoinnin priorisoimisesta. On otettava aikaa levolle ja harrastuksille, rohkaistuttava veloittamaan työstä omaa ammattitaitoa vastaava korvaus, valittava työkykyä ylläpitävät työvälineet sekä keskityttävä hyvien työasentojen omaksumiseen. Tämä kaikki vaatii oman hyvinvoinnin asettamisen omassa tärkeysjärjestyksessä etusijalle, mikä on monille meistä usein yllättävän vaikeaa.

Hyvä taloudenpito kulkee käsi kädessä yrittäjän jaksamisen kanssa. Kiireeseen saa helpotusta hinnoittelemalla tuotteensa ja palvelunsa niin, että työlle jää riittävä kate. Kun kampaamon talous on tiukilla, tuotemyynnistä saatava lisätienesti on erityisen tarpeen. Omaa taloutta kannattaa ja tulee seurata ja suunnitella: hyödyntämällä kampanja-alennukset ja markkinointituen kampaamoyrittäjä voi säästää pitkän pennin sekä parantaa myyntiään ja myyntikatettaan. Ota vinkit heti käyttöön täältä

Kyselyn tausta

Four Reasonsin teettämän kampaamoalan hyvinvointikyselyn toteutti tutkimusyhtiö Senso Research joulukuussa 2022. Kysely toteutettiin verkkokyselynä, jota jaettiin Four Reasonsin somekanavissa ja uutiskirjeitse. Kyselyyn vastasi 357 suomalaista kampaamoalan ammattilaista.

Four Reasons

Ajattelin muistuttaa, että olet U-P-E-A. Pysythän aina siinä just noin – laula täyttä kurkkua, piirrä mahamakkaroille naama, syö leivoksia kylvyssä, vedä pikkarit hiuspannaksi, tee pieniä voitontansseja. BTW, nimeni on Original. Saatan ensitapaamisella vaikuttaa herttaiselta, mutta kun suihkuverho sulkeutuu, sekoilu alkaa. Tässä elämässä minulla on oikeastaan vain yksi tavoite: tehdä huonoista hiuspäivistäsi hyviä ja niistä hyvistä paljon parempia.

Huomio!

×

Tätä tuotetta ei voi lisätä enempää ostoskoriin